Integritetspolicy för Karangua Fastighets AB.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Karangua Fastighets AB (nedan kallad “bolaget”, “vi” eller “oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för bolgets, Karl Anders Andersson och KB Bitsockrets verksamhet.
Bolaget har som ändamål att bedriva fastighetsförvaltning och uthyrning av lägenheter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att bolaget ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Bolaget behandlar personuppgifter för följande ändamål:
- För att administrera löpande uthyrning och förvaltning
- För hantering av inkomna intresseansökningar för lägenhet.
- För hantering av inkomna felanmälningar eller önskemål.

Bolaget kan komma att behandla följande typer av personuppgifter hänförliga till dig:
- Kontaktuppgifter så som namn, e-postadress och telefonnummer
- Personnummer om detta är nödvändigt för tjänsten
- Kreditinformation från kreditupplysningsföretag.
- Annan information som vi mottar från dig via kontakt med oss

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Vi delar bara med oss uppgifter till våra avtalspartner för att fullfölja ingångna avtal mellan bolaget och hyresgästen.Vi kan också, vid behov, dela ut kontaktuppgifter till entreprenörer i samband med reparationer, om inte annat avtalats med hyresgäst.
Före erbjudande om lägenhet kommer vi också att dela med oss av peronuppgifter till vårt kreditupplysningsföretag Creditsafe.
Vi använder aldrig,och delar aldrig med oss av, personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är hyresavtalet med bilagor mellan parterna, samt godkännande av denna policy i samband med intresseansökan.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Bolaget kommer att genomföra en bedömning regelbundet om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Anmälan om intresse för lägenhet raderas efter 9 månader, varför en förnyad anmälan skall göras efter 6 månder.

Kreditupplysningar raderas efter att hyreskontrakt har tecknats eller erbjudande om lägenhet avvisats.

Vissa lagar och regler kan reglera tiden uppgifterna sparas, såsom bokföringslagen, diskrimineringslagen mm.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i bolagets databas har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag, max 1 gång/år, avseende bolagets behandling av dina personuppgifter.
Bolaget ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.
Du begär registerutdrag genom att skicka ett e-mail till info@karangua.se

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har rätt att bli raderad, efter begäran:
- Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
- Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
- Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
- Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
- Om personuppgifterna har behandlats olagligt
- Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
- Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk
Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta bolaget för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende bolagets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om bolagets personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du bolaget.


Karangua Fastighets AB
Vaktmästare: 0707898411
Kontor: 0416-304 26